1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „Hraj zdarma s Fortunou“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575 (dále jen „organizátor“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná nepravidelně vždy v den stanovený organizátorem, a to v rámci stanoveného fotbalového nebo hokejového zápasu či jiných akcí (například MMA eventu) (dále jen „zápas“). Oznámení o konání soutěže, včetně přesného časového úseku, kdy se soutěž koná (dále jen „období konání soutěže“), bude vždy provedeno moderátorem před zahájením příslušného zápasu a na webových stránkách tipovacka.cz (dále jen „webové stránky“) zpravidla 24 hodin před zahájením zápasu.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící”). Každý soutěžící se v souvislosti s jedním zápasem může soutěže účastnit pouze jednou. V případě, že se soutěžící zúčastní soutěže v souvislosti s jedním zápasem opakovaně, bude ze soutěže vyloučen.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je úplné vyplnění soutěžního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) , tj. uvedení odpovědí na soutěžní otázky a dále jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, oblíbený klub, informace o registraci u organizátora a potvrzení o seznámení se s pravidly a s dokumentem označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na ifortuna.cz.  Soutěžní formulář musí být vyplněn:

  • u fotbalového zápasu nejpozději do konce 70. minuty zápasu,
  • u hokejového zápasu nejpozději do konce druhé přestávky před zahájením 3. třetiny   ,
  • u jiných zápasů nejpozději do ukončení zápasu,

jinak nebude do soutěže zařazen. Ze soutěže budou vyloučeny soutěžní formuláře, které nebudou kompletně vyplněné a/nebo odevzdány ve stanovené lhůtě. 

Soutěžní formulář bude dostupný v období konání soutěže na webových stránkách, kde jej soutěžící sám vyplní, případně také na příslušné partnerské stránce, pokud se zápasu jako domácí tým bude účastnit příslušný partner, který je specifikován v rámci označení partnerské stránky, a to konkrétně slavia.tipovacka.cz, banik.tipovacka.cz, bohemka.tipovacka.cz, tygri.tipovacka.cz, repre.tipovacka.cz, sparta.tipovacka.cz a motor.tipovacka.cz a vitkovice.tipovacka.cz. 

Soutěžní formulář může být také dostupný u hostesek organizátora, které se mohou pohybovat v období konání soutěže v místě konání zápasu, a u kterých bude v takovém případě možné vyplnit soutěžní formulář, a to elektronicky prostřednictvím tabletu hostesky, která údaje sdělené soutěžícím zadá do tabletu.

Udělením pokynu ze strany soutěžícího hostesce k uložení tipu, resp. odesláním soutěžního formuláře bude soutěžní formulář soutěžícího uložen (za splnění všech ostatních podmínek stanovených v těchto pravidlech), přičemž udělení pokynu soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. V případě vyplnění soutěžního formuláře přímo soutěžícím prostřednictvím veřejně dostupných webových stránek, uděluje soutěžící souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je plně dodržovat, a to uložením kompletních informací, které vyplnil do soutěžního formuláře, prostřednictvím příslušného funkčního tlačítka. 

5. VÝHERCI

Soutěžící, který správně tipne odpovědi na všechny soutěžní otázky a zároveň splní ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech, získá hlavní výhru. V případě, že stanovenou podmínku splní více soutěžících, pak výherce hlavní výhry bude určen slosováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splní výše uvedenou podmínku. Specifikace hlavní výhry bude vždy uvedena na příslušných webových stránkách soutěže k danému zápasu, a to v sekci „O co se hraje“.

V případě, že hlavní výhra pro příslušný zápas bude bonus na hráčské konto u organizátora ve výši 5.000 Kč, a žádný soutěžící nesplní podmínky pro získání této konkrétní hlavní výhry, bude určeno 5 soutěžících, kteří získají vedlejší výhru, přičemž výherci vedlejší výhry budou určeni podle nejpřesnějšího tipu na soutěžní otázky, přičemž parametry správné odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky budou posuzovány postupně, a to následovně. 

Fotbalový zápas

Nejprve bude posuzována správnost tipu všech soutěžících na výsledek zápasu, následně na počet gólů a naposledy na minutu, ve které bude vstřelen poslední gól zápasu, přičemž správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním. 

Hokejový zápas

Nejprve bude posuzována správnost tipu všech soutěžících na výsledek zápasu, následně na počet gólů a naposledy na celkový počet střel na bránu v zápase, přičemž správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním. 

Ostatní zápasy

U ostatních zápasů bude správnost tipu všech soutěžících posuzována v pořadí, v jakém jsou soutěžní otázky uvedeny ve formuláři s tím, že správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním. 

Výherci vedlejší výhry jsou určováni pouze v případě, že hlavní výhrou pro konkrétní zápas, stanovenou v sekci „O co se hraje“, bude bonus ve výši 5.000 Kč. V případě, že (i) bude pro konkrétní zápas v sekci „O co se hraje“ jakákoli jiná výhra než bonus ve výši 5.000 Kč nebo(ii)  v případě, že v sekci „O co se hraje“ bude bonus ve výši 5.000 Kč a současně budou u daného zápasu splněny podmínky pro získání hlavní výhry, pak výherci vedlejší výhry nebudou určováni.

Organizátor si vyhrazuje právo poskytnout v rámci kteréhokoli období konání soutěže více než jednu hlavní výhru (např. 2x míč nebo 3x 2 vstupenky), a to i bez oznámení této skutečnosti. V případě více stejných hlavních výher bude postup pro určení výherců stejný jako v případě jedné hlavní výhry, přičemž každou další hlavní výhru získá soutěžící, jehož tip byl další nejbližší správné odpovědi v souladu s výše uvedenými pravidly. V případě shodnosti více tipů bude výherce určen slosováním.

Výherci budou určeni po vyhodnocení soutěže, které se uskuteční do 3 pracovních dnů po dni konání zápasu. 

6. VÝHRY 

Hlavní výhra bude vždy pro každé období konání soutěže uvedena na webových stránkách u soutěžního formuláře v sekci „O co se hraje“. Hlavní výhrou může být bonus ve výši 5.000 Kč na hráčské konta organizátora, vstupenky (obyčejné i VIP), různé klubové předměty jako jsou dresy, šály, míče a jiné. Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak a pokud nebude organizátorem určeno jinak, bude se vždy v rámci jednoho období konání soutěže vybírat pouze výherce hlavní výhry.

V případě, že bude v souladu s těmito pravidly určován výherce vedlejší výhry, získá tento od organizátora výhru, a to dle pořadí, kterého v soutěži dosáhne:

PořadíVýhra
1.Bonus ve výši 1.000 Kč
2.Bonus ve výši 1.000 Kč
3.Bonus ve výši 1.000 Kč
4.Bonus ve výši 1.000 Kč
5.Bonus ve výši 1.000 Kč

Výhra ve formě bonusu

V případě, že výhrou je bonus, bude bonus připsán výherci na jeho hráčské konto vedené organizátorem v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách. Podmínkou připsání výhry ve prospěch výherce mimo jiné je, aby výherce byl v okamžiku vyhodnocení soutěže u organizátora plně registrován, tj. nebyl v režimu dočasného konta. Výherci budou kontaktováni organizátorem na e-mailovou adresu, kterou sdělili v souvislosti s účastí v soutěži po vyhodnocení soutěže s výzvou, aby organizátorovi sdělili svou přezdívku, kterou si zvolili v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, kterou uzavřeli s organizátorem tak, aby mohlo být identifikováno konto, na které bude připsána výhra. Takové konto musí být vedeno na shodné jméno a příjmení, které výherce uvedl v rámci soutěžního formuláře. V případě, že výherce tuto přezdívku organizátorovi nesdělí do 5 dnů poté, co k tomu bude vyzván, resp. nebudou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, nárok na výhru zaniká. Výhra bude na konto výherce připsána do 3 dnů poté, co výherce sdělí organizátorovi svou přezdívku, kterou si zvolil v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, kterou uzavřel s organizátorem a zároveň budou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Výhra ve formě věcné ceny

Výherci budou kontaktováni organizátorem telefonicky nebo na e-mailovou adresu, kterou sdělili v souvislosti s účastí v soutěži po vyhodnocení soutěže s výzvou, aby organizátorovi sdělili údaje potřebné pro doručení výhry, zejména svou doručovací nebo e-mailovou adresu. V případě, že výherce tyto údaje organizátorovi nesdělí do 5 dnů poté, co k tomu bude vyzván, resp. nebudou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, nárok na výhru zaniká. Výhra bude odeslána výherci do 30 dnů poté, co výherce sdělí organizátorovi své doručovací údaje a zároveň budou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Výhry jsou nepřenosné, na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje soutěžícího jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na ifortuna.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo na zveřejnění jmen výherců soutěže, a to na webových stránkách.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady. V případě, že bude soutěž rozhodnutím organizátora předčasně ukončena, budou do soutěže zařazeny pouze soutěžní formuláře, které byly vyplněny do okamžiku předčasného ukončení soutěže, tj. do znepřístupnění soutěžních formulářů na webových stránkách uvedených v těchto pravidlech.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Tato soutěže není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V Praze dne 6. prosince 2023