1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „Hraj zdarma s Fortunou“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575 (dále jen „organizátor“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná nepravidelně vždy v den stanovený organizátorem, a to v rámci stanoveného fotbalového nebo hokejového zápasu či jiných akcí (například MMA eventu) (dále jen „zápas“). Oznámení o konání soutěže, včetně přesného časového úseku, kdy se soutěž koná (dále jen „období konání soutěže“), bude vždy provedeno moderátorem před zahájením příslušného zápasu a na webových stránkách tipovacka.cz (dále jen webové stránky“) zpravidla 24 hodin před zahájením zápasu.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící”). Každý soutěžící se v souvislosti s jedním zápasem může soutěže účastnit pouze jednou. V případě, že se soutěžící zúčastní soutěže opakovaně, bude ze soutěže vyloučen.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je úplné vyplnění soutěžního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) , tj. uvedení odpovědí na soutěžní otázky a dále jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, oblíbený klub, informace o registraci u organizátora a potvrzení o seznámení se s pravidly této soutěže. Soutěžní formulář musí být vyplněn do konce období konání soutěže, jinak nebude do soutěže zařazen. Ze soutěže budou vyloučeny soutěžní formuláře, které nebudou kompletně vyplněné. 

Soutěžní formulář bude dostupný v období konání soutěže na webových stránkách, kde jej soutěžící sám vyplní, případně také na příslušné partnerské stránce, pokud se zápasu jako domácí tým bude účastnit příslušný partner, který je specifikován v rámci označení partnerské stránky, a to konkrétně slavia.tipovacka.cz, banik.tipovacka.cz, bohemka.tipovacka.cz, plzen.tipovacka.cz, repre.tipovacka.cz, sparta.tipovacka.cz a pardubice.tipovacka.cz.

Soutěžní formulář bude také dostupný u hostesek organizátora, které se budou pohybovat v období konání soutěže v místě konání zápasu, a u kterých bude možné vyplnit soutěžní formulář, a to elektronicky prostřednictvím tabletu hostesky, která údaje sdělené soutěžícím zadá do tabletu.

Udělením pokynu ze strany soutěžícího hostesce k uložení tipu, resp. odesláním soutěžního formuláře bude soutěžní formulář soutěžícího uložen (za splnění všech ostatních podmínek stanovených v těchto pravidlech), přičemž udělení pokynu soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. V případě vyplnění soutěžního formuláře přímo soutěžícím prostřednictvím veřejně dostupných webových stránek, uděluje soutěžící souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je plně dodržovat, a to uložením kompletních informací, které vyplnil do soutěžního formuláře, prostřednictvím příslušného funkčního tlačítka. 

5. VÝHERCI

Soutěžící, který správně tipne odpovědi na všechny soutěžní otázky a zároveň splní ostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech, získá hlavní výhru. V případě, že stanovenou podmínku splní více soutěžících, pak výherce bude určen slosováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splní výše uvedenou podmínku. Pokud budou splněny podmínky pro získání hlavní výhry, pak výherci vedlejší výhry nebudou určováni.

V případě, že žádný soutěžící nesplní podmínky pro získání hlavní výhry, bude určeno 5 soutěžících, kteří získají vedlejší výhru, přičemž výherci vedlejší výhry budou určeni podle nejpřesnějšího tipu na soutěžní otázky, přičemž parametry správné odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky budou posuzovány postupně, a to následovně.

Fotbalový zápas

Nejprve bude posuzována správnost tipu všech soutěžících na výsledek zápasu, následně na počet gólů a naposledy na minutu, ve které bude vstřelen poslední gól zápasu, přičemž správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním.

Hokejový zápas

Nejprve bude posuzována správnost tipu všech soutěžících na výsledek zápasu, následně na počet gólů a naposledy na celkový počet střel na bránu v zápase, přičemž správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním.

Ostatní zápasy

U ostatních zápasů bude správnost tipu všech soutěžících posuzována v pořadí, v jakém jsou soutěžní otázky uvedeny ve formuláři s tím, že správnost tipu na následující soutěžní otázku bude vždy posuzována pouze u těch soutěžících, kteří správně odpověděli na předchozí soutěžní otázku. V případě, že v rámci posuzování správnosti tipu na příslušnou soutěžní otázku žádný ze soutěžících neodpověděl správně, pak budou v takové kategorii posuzováni všichni ti soutěžící, jejichž tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodnosti i tohoto parametru bude výherce určen slosováním.

Výherci budou určeni po vyhodnocení soutěže, které se uskuteční do 3 pracovních dnů po dni konání zápasu.

6. VÝHRY

Výherce hlavní výhry získá od organizátora bonus ve výši 5.000 Kč.

Výherce vedlejší výhry získá od organizátora výhru, a to dle pořadí, kterého v soutěži dosáhne:

PořadíVýhra
1.Bonus ve výši 1.000 Kč
2.Bonus ve výši 1.000 Kč
3.Bonus ve výši 1.000 Kč
4.Bonus ve výši 1.000 Kč
5.Bonus ve výši 1.000 Kč

Bonus bude připsán výherci na jeho hráčské konto vedené organizátorem v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách. Podmínkou připsání výhry ve prospěch výherce mimo jiné je, aby výherce byl v okamžiku vyhodnocení soutěže u organizátora plně registrován, tj. nebyl v režimu dočasného konta.

Výherci budou kontaktováni organizátorem na e-mailovou adresu, kterou sdělili v souvislosti s účastí v soutěži po vyhodnocení soutěže s výzvou, aby organizátorovi sdělili svou přezdívku, kterou si zvolili v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, kterou uzavřeli s organizátorem tak, aby mohlo být identifikováno konto, na které bude připsána výhra. Takové konto musí být vedeno na shodné jméno a příjmení, které výherce uvedl v rámci soutěžního formuláře. V případě, že výherce tuto přezdívku organizátorovi nesdělí do 5 dnů poté, co k tomu bude vyzván, resp. nebudou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, nárok na výhru zaniká. Výhra bude na konto výherce připsána do 3 dnů poté, co výherce sdělí organizátorovi svou přezdívku, kterou si zvolil v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, kterou uzavřel s organizátorem a zároveň budou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

Výhry jsou nepřenosné, na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje soutěžícího jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na ifortuna.cz. Osobní údaje mohou být, podle svého účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. soutěžícího. Organizátor si vyhrazuje právo na zveřejnění jmen výherců soutěže, a to na webových stránkách.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady. 

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Tato soutěže není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V Praze dne 27. července 2022